Regulamin wolontariatu

Regulamin wolontariatu w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wadowicach Dolnych
§1

Schronisko dla zwierząt w Wadowicach Dolnych (zwane dalej Schroniskiem) jest własnością lek. wet. Piotr Gajek . Prowadzone jest pod nazwą Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, z siedzibą w Wadowice Dolne 166 39-308 Wadowice Górne

§2

Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz Schroniska na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536).

§3

Pracę wolontariuszy koordynuje koordynator ds. wolontariatu lek. wet. Piotr Gajek. Koordynator na podstawie informacji uzyskanych od wolontariuszy ustala harmonogram wolontariatu.

§4

Nabór wolontariuszy prowadzony na bieżąco w zależności od potrzeb.

§5

Wolontariuszem może zostać osoba, która:

ukończyła 18 rok życia
osoba niepełnoletnia powyżej 16 roku życia mająca pisemną zgodę rodzica lub opiekuna,
pragnie nieodpłatnie pracować na rzecz zwierząt,
przeszła z pozytywnym wynikiem szkolenie,
jest zdrowa i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt
podpisze Porozumienie o współpracy- umowę zlecenia ze Schroniskiem.
§6

Zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać na:

czesaniu, kąpaniu i strzyżeniu psów i kotów,
wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych zwierząt,
pomocy w przygotowaniu i uczestnictwie w imprezach związanych z bezdomnymi zwierzętami organizowanymi przez Schronisko,
sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt,
myciu naczyń dla zwierząt,
innych pracach pomocniczych w Schronisku związanych z opieką nad zwierzętami w zależności od potrzeb.
§7

Przed rozpoczęciem wolontariatu wolontariusz przechodzi szkolenie z zasad wolontariatu oraz zasad BHP obowiązujących na terenie Schroniska, przeprowadzone przez osobę do tego uprawnioną.

§8

Każdy nowy wolontariusz przechodzi 2 miesięczny okres próbny mający potwierdzić jego zaangażowanie i predyspozycje do opieki nad zwierzętami. Po tym czasie i po pozytywnym zaopiniowaniu przez koordynatora ds. wolontariatu zawarte zostaje porozumienie bezterminowe.

§9

Wolontariusz przebywający na terenie schroniska ma obowiązek:

wykonywać swoje obowiązki sumiennie,
zachowywać się odpowiedzialnie, przestrzegać przepisów BHP i poleceń wydawanych przez kierownika Schroniska i innych osób przez niego uprawnionych,
każdorazowego wpisywania swojej obecności i zakresu wykonywanych czynności do karty pracy wolontariusza dostępnej w biurze Schroniska,
zgłaszać kierownikowi Schroniska lub pracownikom wszelkie niepokojące sytuacje i nieprawidłowości, w szczególności związane ze stanem zdrowotnym zwierząt,
wyprowadzać psy na smyczy i w kagańcu wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownika bądź pracownika Schroniska.
§10

Wolontariuszowi zabrania się:

przekazywania zwierząt wyprowadzanych na spacer ze Schroniska pod opiekę osobom nieupoważnionym bez zgody kierownika lub pracownika Schroniska,
spuszczania psów ze smyczy,
przybywania na terenie kwarantanny, pomieszczeń technicznych, gabinetu weterynaryjnego bez zgody kierownictwa Schroniska,
wyprowadzania zwierząt z boksów bez zgody kierownictwa Schroniska lub upoważnionego pracownika,
samowolnego wykonywania czynności określonych w niniejszym regulaminie i regulaminie Schroniska.
§12

Wolontariusz może przebywać na terenie Schroniska codziennie w godzinach pracy biura Schroniska .

§13

Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy na skutek:

pisemnej rezygnacji,
niepodjęciem aktywności na rzecz Schroniska przez okres dłuższy niż miesiąc, z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z koordynatorem ds. wolontariatu,
rażącego niedopełnienia swoich obowiązków,
działania na szkodę Schroniska lub zamieszkujących je zwierząt,
zagubienia powierzonego mu zwierzęcia.
§14

Rozwiązanie współpracy wolontaryjnej następuje w formie pisemnej na zasadach określonych w Porozumieniu o współpracy, z uwzględnieniem §13 niniejszego regulaminu, lub jeżeli stwierdzi się, że współpraca nie satysfakcjonuje jednej ze stron. O zamiarze rozwiązania umowy należy poinformować koordynatora ds. wolontariatu przed jej rozwiązaniem.

§15

Na wniosek wolontariusza kierownik Schroniska w porozumieniu z koordynatorem ds. wolontariatu, o którym mowa w §2 wydaje opinię o jego pracy na rzecz placówki.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem postępuje się zgodnie z zapisami ustaw, w szczególności Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 156) i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536).